𝐗𝐢𝐧 𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐂𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚, c𝐡𝐚̣̆𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐚̆𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐜𝐨́ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮̀𝐢 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ đ𝐞̂̉ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐡𝐨̛𝐧

𝐑𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 hợp tác 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐛𝐨́ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚!
𝐗𝐢𝐧 𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *